skip navigation
North Hills Hockey JV Team 2019-2020

North Hills Hockey JV Team 2019-2020


North Hills School DistrictUSA HockeyPIHL Hockey

Pittsburgh, PA  15237          northhillshockey.org          northhillshockey@gmail.com